2018-01-09

Rejestr petycji 2018 r.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j.  Dz. U. 2017 r. poz. 1123)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Podmiot rozpatrujący petycję

Przewidywany termin załatwienia petycji

Informacja

o sposobie załatwienia

petycji

1.

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Treść petycji nr 1 - w załączeniu

Petycja w sprawie rozbiórki ogrodzenia posesji nr 197 obręb 15 Żółków w Jaśle znajdującego się

w pasie drogowym ul. Młynarskiej

w Jaśle

03.01. 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła

Do 02.04. 2018r.

Petycje uznano za bezzasadną. Odpowiedź pisemna w dniu 19.02.2018 r. 

2

Szulc- Efekt Sp. z o.o. Warszawa

Treść petycji nr 2 - w załączeniu

Petycja w sprawie sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe oraz wdrożenia

Środków poprawy efektywności energetycz

2 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła

1 sierpnia 2018 r.

Opracowano założenia do planu zaopatrzenia w ciepło. Przekazano do realizacji według kompetencji.

3.

Alicja Muszańska

Treść petycji nr 3 - w załączeniu

Petycja w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej uliczki dojazdowej przy ulicy 17 stycznia w Jaśle

18.06.2018 r. 

Burmistrz Miasta Jasła

17.09.2018 r. 

Petycję uznano za zasadną. Odpowiedź pisemna w dniu 26.07.2018 r.
4. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Treść petycji nr 4 - w załączeniu

petycja w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości ruchu drogowego na ul.Krajowickiej w Jaśle 28.08.2018 r. Burmistrz Miasta Jasła 26.11.2018 r.
 
Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź pisemna w dniu 23.11.2018 r.
5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Treść petycji nr 5 - w załączeniu petycja w sprawie walki ze ze smogiem i stosowania ekologicznych źródeł energii 22.08.2018 r. Burmistrz Miasta Jasła 21.11.2018 r. Przekazano do realizacji według kompetencji.

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się